Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการ

 

ปลัดเทศบาล
งานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
รก.ผอ.กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รก.หน.กองสวัสดิการ
และสังคม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการ
และสังคม
 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 4. งานกฏหมายและคดี
 5. งานทะเบียนราษฎร์
 6. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
 7. งานประชาสัมพันธ์
 1. งานธุรการ
 2. งานการเงิน
 3. งานบัญชี
 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 5. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 6. งานทะเบียนพาณิชย์
 1. งานก่อสร้าง
 2. งานผังเมือง
 3. งานประสานสาธารณูปโภค
 4. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 5. งานไฟฟ้า
 1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 2. งานส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุข
 3. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 4. งานรักษาความสะอาด
 5. งานควบคุมโรค
 6. งานบริหารสาธารณสุข
 1. งานบริหารงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 2. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 3. งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 2. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒศนาสตรี
 3. งานสังคมสงเคราะห์

 

 

ข้อมูลจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลประตูป่า
พนักงานเทศบาล จำนวน 19 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน