โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-6 ปี ด้านภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ ประจำปี 2555

ตุลาคม 2, 2012 ในหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555   ที่ผ่านมา  นายมานพ  อินสี  นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-6 ปี ด้านภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลประตูป่า ซึ่งวัตุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเด็ก ในเรื่องการดูแลด้านภาวะโภชนาการที่ดีและทางด้านทันตสุขภาพของเด็กเล็ก เพื่อที่จะได้นำความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติและปรับใช้กับบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้ำหนักตัวตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้น  ซึ่งหลังการอบรมนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่ายังได้มอบนมกล่อง UHT ชนิดจืด ให้กับผู้ปกครองของเด็กในเขตเทศบาลตำบลประตูป่าที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วย